Lions Quest: wij verdubbelen jullie opbrengst! 

Zet jouw Lions- of Leoclub zich in voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jong volwassenen? Meld je aan via onderstaand formulier en laat ons jullie opbrengst verdubbelen.

Juist in deze tijd waarin onze kinderen en jongeren veel sociale activiteiten missen, is het van belang om je als Lions- of Leoclub hiervoor in te zetten. Het doelproject moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het project richt zich op het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van een groep kinderen of jongvolwassenen (18-25 jaar).
  • Jouw club is betrokken bij het project en kent daaraan ook geld toe.
  • Het project bevat een lerend element voor de deelnemende kinderen of jongvolwassenen.
  • Het project vindt in Nederland plaats.

Aanvragen kan heel simpel via dit aanmeldformulier.

Meer informatie kun je ook aanvragen via quest@lions.nl

De stichting Quest is gebonden aan haar statutaire bepalingen en moet vanuit haar bestuurlijke verantwoordelijkheid toezien op een zorgvuldige en correcte afwikkeling van de door haar verstrekte bijdragen. Daarvoor is het nodig om een aantal voorwaarden te hanteren. In dit pdf-document zijn alle voorwaarden te vinden.

 

Bestuur Lions Quest:

Paul Janmaat, voorzitter

Pieter Haex, penningmeester, waarnemend secretaris

Annet Verlijsdonk, algemeen bestuurslid

Kees Willemse, contactgouverneur

 

Districtscommissarissen:

Bas van Beusekom AN

Norbert de Kramer AZ

Maarten Mook BN

Jan Coers BZ

Ton van Overbeek CO

Suzanne Arakelyan CW

ANBI status

Fiscaal nummer

Het RSIN oftewel fiscaal nummer van de Stichting Lions Quest is: 801035739.

Statuten en activiteiten

Uit de statutaire doelstelling blijkt dat Lions Quest geheel gericht is op het algemeen belang. Al haar activiteiten zijn gericht op het algemeen belang. De stichting heeft geen winstoogmerk. 
De statuten en het meest actuele beleidsplan staan verderop vermeld op deze website. 
De stichting voldoet aan alle voorschriften van de WBTR.

De bestuurders van Lions Quest

Bij de benoeming van nieuwe bestuurders wordt gekeken of zij voldoen aan de integriteitseisen. Zo nodig wordt een VOG verklaring aangevraagd voordat nieuwe bestuurders benoemd worden. De zittende bestuurders voldoen aan de integriteitseisen. De bestuurders ontvangen uitsluitend een kostenvergoeding voor daadwerkelijk gemaakte kosten in het belang van de stichting. Bestuurders hebben geen meerderheid in de zeggenschap over het vermogen van de stichting. Besluiten daarover worden genomen met meerderheid van stemmen.

Het vermogen van de stichting

Het vermogen is verkregen uit de verkoop van een aantal zakelijke activiteiten. De opbrengst van het vermogen wordt gebruikt om aan de statutaire doelstellingen te kunnen voldoen. Afhankelijk van de aanvragen kan er per jaar naast de funding van activiteiten vanuit de renteopbrengsten ook worden ingeteerd op het vermogen. 
In het komend jaar zal als gevolg van de negatieve renten op de geld- en kapitaalmarkt een deel van het vermogen worden ondergebracht bij een vermogensbeheerder. Dit vermogen zal worden beheerd door de vermogensbeheerder en een los van het bestuur staande beleggingscommissie. Alle zaken die hiermede samenhangen worden ondergebracht in een beleggingsstatuut. Als deze situatie actueel wordt zullen het beleggingsstatuut en de beleggingscommissie worden opgenomen op deze website.

Financiën en jaarverslag

De administratie van de stichting is uitbesteed aan Cantrijn in Gorinchem. Zij voeren in opdracht van de penningmeester de administratie en stellen de jaarrekening op. De jaarrekening wordt vervolgens gecontroleerd door een onafhankelijk kascommissie vanuit Lionsclubs Nederland. Er is een zeer redelijke verhouding tussen de bestedingen en de beheerskosten.

Algemeen

De Stichting Lions Quest heeft haar website ondergebracht op de website van Lionsclubs Nederland. 
In de statuten van de stichting is vermeld dat zij voor een aantal zaken toestemming behoeft van de vereniging Lionsclubs Nederland.

Beleidsplan 2021-2022

Anbi-formulier 2021-2022 Lions Quest

Jaarrekening 2021-2022 Lions Quest